Õppekava

 

“TERVE MAAILM ON MINU AED.

ISEGI SEE KUIVANUD TAKJAS TÄNAVA ÄÄRES,

MILLEST MA MÖÖDA KÕNDISIN

ON MINU AIA TAIM.

MA EI PEA TALLE AEDA ÜMBER EHITAMA,

EGA OMAMA, EGA VAASI TASSIMA,

SEST MA VÕTAN TEDA OMA TUNNETUSSE, MEELTESSE, MÕTETESSE

JA AMMUTAN TEMAST INSPIRATSIOONI.”

(Ühe armsa inimese mõtted)

 

 

Väljavõtteid õppekavast

I Eesmärgid

Üldeesmärgid.

 1. Kunstistuudio tegevustes osalemine toetab lapse kasvamist loovaks, kaaslasi ja ümbritsevat keskkonda hoidvaks inimeseks.
 2. Hoolivas ja toetavas õhkkonnas tegutsemine toetab julget, avatud ja isikupärast mõtlemist.
 3. Soovide, meeleolude ja fantaasia vaba väljenduse tulemuseks on eduelamus, õnnestumised ja võimalus lapsel ennast tundma õpopida.

II Põhimõtted

 1. Individuaalsus – arvestame lapse isikupära, soovide ja arenguga.
 2. Loovus – vaba ja turvaline õhkkond võimaldavad lapsel olla julge ja väljendusrikas.
 3. Mängulisus – mängides  avanevad ka lapse kõige salajasemad soovid ja laps omandab teadmisi talle loomulikul viisil.
 4. Hooliv suhtlemine – märkamine ja tähelepanelikkus on eesmärgiks suhtlemisel kõikidel tasanditel: laps- laps, laps- õpetaja; õpetaja- lapsevanem.
 5. Teadmiste ja kogemuse ühtsus – laps seob olemasolevad teadmised uutega ja liigub ennast ja maailma avastades samm- sammult tuttava ja lähedase juurest kaugemale.

 

III Töökorraldus

 1. Õppetöö algab septembris tutvumismängude ja tegevustega, mis aitavad lapsel kohaneda kaaslaste ja õpetajatega.
 2. Õppekäigud ja matkad lähiümbrusesse(mere äärde, parki jne) on teadmiste aluseks ümbritsevast loodusest, linnakeskkonnast, toetavad häid suhteid ja koostööd ning inspireerivad lapsi kunstitegevstes end väljendama. (Hoia, mida armastad)
 3. Kunstitegevustega on ühendatud looduse tundmaõppimine, keskkonnakasvatus, materjalide säästlik kasutamine.
 4. Lapse sisemaailma aitavad avada ja väärtusmaailma kujundavad teemade valik, rollimängud, muusika, lavastused, muinasjutud ja rahvakultuuri tutvustamine.
 5. Laps õpib tundma eesti esimesi kunstnikke, skulptoreid, tutvub nende töödega.
 6. Õppeaaasta lõpus, maikuus käivad lapsed Kumus õpitut kinnistamas – lapsed vaatavad näitust”Klassika varamu”.
 7. Kunstistuudio osaleb piirkonna avatud üritustel – laatadel, heakorraüritustel, konkurssidel jt ühistel ettevõtmistel.

 

IV Õppekava sisu.

Kunstitund toimub alati teiste valdkondade ja tegevustega seotult. Mitmeid valdkondi käsitledes, uusi teadmisi ja erinevaid meeli kasutades saab laps teemasse sisse elada, kogeb teemat tervikumalt ja seostab eelnevaid teadmisi ja erinevaid valdkondi omavahel.
Õppekavas on teemade tunnetuslik sisu ehk teemade emotsionaalne alus, lapse soovide ja ootuste avamise võimalused, märksõnadega lahti kirjutatud.
Lapse kunstiõppimist toetavad meeleolumängud, rütmisalmid ja lood – kõik see avab lapse meeled kunstitegevuseks, kontsentreerib laste tähelepanu ja aitab arendada  tahteomadusi. Kunstitegevuse eesmärgid tulevad neile lähemale ja saavad elulise tähenduse.
Väärtustades lapse tegutsemist kui protsessi analüüsivad küll lapsed ise oma töid ja arutlevad erinevate võimaluste üle, kuid õpetajad ei anna lastele ja töödele hinnanguid.
Õppekavas toodud teemad on võimalused: õpetaja saab koos lastega teemade käsitlemislaadi, rõhuasetuste ja mahu üle otsustada.
Paindlikkus on nii õppekava kui ka tegevuste juures oluline. Muutusi võib teha vajadusest lähtuvalt: põnevad ilmaolud, ootamatud sündmused, laste, lapsevanemate poolt pakutud teemad vms.
Kõikide teemade juures ja tundides saab laps vestelda, arutleda, mängida, laulda, matkida erinevaid liikumisi, tehaväikeseid lavastusi jne.

 

Valdkonnad, mida huvikoolis käsitletakse:

Põhivaldkond:

Kunstiõpetus – maalimine, joonistamine,  modelleerimine, kompositsioon;  klassikaliste ja uute tehnikate ja mõistete kasutamine; erinevate materjalide ja vahendite tunnetamine, kasutamine, ühendamine

Toetavad valdkonnad:

Inimene – tunded ja meeleolud, soovid ja tahe, perekond ja sõbrad, üksi ja koos, ausus, armastus, hoolimine ja märkamine

Looduskeskkond  – taimed ja puud, aastaajad ja loodusnähtused, valgus ja vari, veekogud, mets-ja koduloomad.

Tehiskeskkond – hooned ja ehitised, linnaruum, tarbeesemed, seadmed ja masinad, ohutus

Rahvakultuur – rahvuslik käsitöö: mustrid, viltimine, põimimine, punumine, tehnikate, materjalide ja tehnoloogiate koos kasutamine. Muinasjutud, vanasõnad, mõistatused, sõnamängud ja rahvalaulud. Rahvapillid.

Draamaõpetus – ümberkehastumine  maskiga ja maskita, lavakujundus, hääl ja intonatsioon, kostüümid, lavaline liikumine, meie igapäevased rollid

Alaeesmärgid valdkondade kaupa.

Kunst:

Laps:
– kujutab isikupäraselt ja loovalt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma fantaasiaid

– kujundab ja kaunistab esemeid ja keskkonda

– kasutab ja kombineerib õpitud voolimis-, joonistamis- maalimis- ja meisterdamisvahendeid ning -võtteid

– kasutab ohutult ja sihipäraselt materjale ja tööriistu

– vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab neid

– tutvub  tuntumate eesti kunstnikega

– õpib kunstiliike kunstnike  tööde näitel

– näeb kunsti elus eneses ja leiab selle eneses

– tegutseb koos teistega kasvades kokku rühmakaaslatega andes ise  ja saades neilt tervikuma pildi, mis kasvab iga korraga

– kasvab julgemaks eneseväljenduses ja loomises omas turvalises õhkkonnas

 

Inimene ja keskkond:

Laps:

– tajub end isiksusena ning väljendab oma soove ja arvamust

– väärtustab ausust, on empaatiline ja hooliv

– on vastutustundlik, iseseisev ja uudishimulik

– arutleb oma oskuste ja õppimise, kujundades  nii adekvaatset enesehinnangut

– väärtustab tervist ja terve olemist

– mõistab, et loodus on kaitsev ja kaitset vajav

– hoiab inimese poolt loodut

– teab säästliku tarbimise vajalikkust

Rahvakultuur.

Laps:

– tunneb rahvuslikke esemeid, mustreid ja mõningaid rahvusliku käsitöö võtteid: põimimine, punumine, villatööd, kangakudumine jne

– kaunistab esemeid rahvuslikke mustreid kasutades

– teab rahvaluule vorme – muinasjutte, vanasõnu, mõistatusi, sõnamänge, naljandeid.

– teab, mis on rahvalaul ja tunneb mõningaid rahvapille: kannel, parmupill, torupill

– tunneb vanu taluhooneid ja tarbeesemeid

Draamaõpetus.

Laps:

– julgeb ennast väljendada liikumise ja kehakeele kaudu

– lavastab koos kaaslastega muinasjutte

– kasutab oma hääle võimalusi meeleolu ja tunnete edasiandmiseks

– õpib end tundma esinedes erinevates rollides

– teeb kaaslastega koostööd ühise eesmärgi nimel

– saab esmaseid teadmisi lavakujundusest

– valmistab lihtsa kostüümi andmaks edasi tegelase isikupära ja iseloomu

– loob ühistööna lavakujunduse, kasutades kunstitunnis omandatud teadmisi materjalidest, tehnikatest ja võtetest

– analüüsib enda esitust

Sellel aastal kasutame kindlasti oma tegemistes marukarulikke materjale, mida oleme koostöös lapsevanematega kogunud.  Materjali on kogunenud omajagu ja hetkel on meie salved täis. Osaleme kogukonda siduvatel üritusel ja anname  oma parima panuse.  Maru Karu  võtab  osa Ökomässust,  Kalamaja väikestest jõuludest, Kalamaja Päevadest, hoovikohvikutest, hooviturgudest.  Sellel aastal on plaanis ka lavastada mõned etendused ja saada näitlemiskogemusi.